ANBI Gegevens van Stichting Het Walchers Costuum

NAAM:

Stichting Het Walchers Costuum

IBAN:

NL26 RABO0314 4662 15

RSIN NUMMER:

8167 20 289

HET BELONINGSBELEID:

De Stichting Het Walchers Costuum kent geen beloningsbeleid,

omdat de stichting geen beloningen uitkeert.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

De Stichting ontvangt donaties en giften van particulieren.

Verder worden er inkomsten gegenereerd door het geven van shows

en zijn er verkoopopbrengsten van de verkoopkraam op diverse

historische markten.

FINANCIEEL OVERZICHT  2020

INKOMSTEN 

 

UITGAVEN

 

Donaties/giften             

1.274               

Inkopen

2.784 

Marktverkopen

0               

Porti/drukwerk             

371

Shows 

75             

Inventaris/onderhoud   

124

Verlies boekjaar 2020 

2.848             

Assurantie

393

 

 

Bankkosten

119

 

 

Representatiekosten 

406

Totaal

4.197

 

4.197 

Balans per 31-12-2020:

ACTIVA

 

PASSIVA

 

Liquide middelen

2.173

Eigen vermogen

2.173